ท้าวเวสสุวรรณ ๗ ปาง

ปาง ร่ายพระเวทย์
ปาง ร่ายพระเวทย์
ปาง อุจฉาวสุ
ปาง อุจฉาวสุ
( มั่งมีได้ดั่งใจ )
ปาง ธเนศวร ครองทรัพย์
ปาง ธเนศวร ครองทรัพย์
ปาง โองการท้าวกุเวรุ
ปาง โองการท้าวกุเวร
( ยักษ์สั่งรวย )
ปาง เจริญสุข
ปาง เจริญสุข
( ไวศรวัณ )
ปาง ยักษราชุ
ปาง เสด็จปราบ
( ยักษราช )
ปาง  เวสสุวัณ ฉาย รตนฆร
ปาง เวสสุวัณ ฉาย รตนฆร
เทวะตาศิลปาคม

เทวะตาศิลปาคม แปลว่า ผลงานศิลปะมีองค์เทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังทรงพลานุภาพด้วยเวทย์มนต์และพระคาถา ทั้ง อาคมวิทยามหาสรรพวิชา ทิพย์มนต์ อันมากด้วยพระพุทธคุณแห่งพระรัตนตรัย(ศิลปะที่ต้องด้วยมนต์และพระคาถา) จัดสรรค์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และ พุทธศาสนา ควรค่าแก่การครอบครองบูชามีใว้เป็น มรดกต่อวงศ์ตระกูล

“ เทวะตาศิลปาคม ชุดที่ ๑
ท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง ”

ท้าวเวสสุวรรณ ปางที่ ๑
ปาง ร่ายพระเวทย์

องค์ท่าน องค์ยืน ยกกระบอง พนมกร กล่าวร่ายพระเวทย์ เป็น ปางที่ท้าวเวสสุวรรณ ท่านร่ายมนต์ อาฏานาฏิยปริตรเป็นมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ปางนี้ มีพลานุภาพในด้านเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้จิตยกให้สูง ขับไล่ภัยอันตรายสิ่งชั่วร้ายต่างๆ และอวยพรชัย

เป็นสิริมงคล จะได้รับการคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง ทำให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง…. ด้วย พระเวทย์แห่งจอมยักษ์ พระนามว่า เวสสุวัณ ได้ ประชุมพระเวทย์พร้อมเพียงด้วยท้าวมหาราชทั้ง ๔ เป็นมหาวิเศษยิ่งนัก

#ภานยักษ์ แปลว่า ยักษ์พูด (ภาน แปลว่า พูด ) บทสวดมนต์ ปางร่ายพระเวทย์(ร่ายมนต์) อาฏานาฏิยปริตร บทสวดมนต์ป้องกันภูติผีปีสาจ ยักษ์ วิญญาณร้าย คุณไสยต่างๆ และ สิ่งไม่ดี

นะโมฯ ๓ จบ
นะโม ตัสสะ สัตตะ อะระหังพุทโธ อาฏานาฏิยะ
ปะริตตัง มังรักขันตุ สัพพะทา


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้ง ๗ พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ขอ พระมนต์แห่งอาฏานาฏิยปริตร จงพิทักษ์รักษา ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

จบ ๗ ปาง
เรียก พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

หากผู้ได้ มีครบ ทั้ง ๗ ปาง ให้ สวดบทย่อ ใน หัวใจพระอภิธรรม ทั้ง ๗ คัมภีร์ คือ

สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ

จะเป็น การปลุก องค์ ญาณ ของ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง มาสู่ตน
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เป็น คัมภีร์ที่ สูงสุดในพระศาสนา เป็นยอดของคัมภีร์ พระไตรปิฎกถูกถอดรหัสพระพุทธคุณ
มาสู่ องค์ท่าน ท้าว ทั้ง ๗ ปาง หัวใจทั้ง ๗ ปาง คือ

ปางที่ ๑ คือ สัง , ปางที่ ๒ คือ วิ , ปางที่ ๓ คือ ธา , ปางที่ ๔ คือ ปุ
ปางที่ ๕ คือ กะ ปางที่ ๖ คือ ยะ ปางที่ ๗ คือ ปะ

รวมทั้ง ๗ ปาง คือ พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์

สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ

ย่อมาจาก
พระอภิธรรมปิฎก อันสุขุมลุ่มลึก ทั้ง ๗ คัมภีร์ ได้แก่ 
๑.ธัมมสังคณ ๒. วิภังค์ธาตุกถา ๓. ธาตุกถา ๔.ปุคคลบัญญัติ
๕.กถาวัตถุ ๖.ยมก ๗.ปัฏฐาน

ขอความสมบูรณ์พูนผลทุกประการ จง สถิตย์อยู่ด้วยพลังพระพุทธคุณ แด่ องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ ทั้ง ๗ ปาง
อันลึกล้ำพิศดาร คัมภีรภาพ ฝั่งพระพุทธคุณไว้ทุก อณู เป็น มหาวิเศษเลิศล้ำในปฐพี